Posturi Vacante

- Proces verbal nr. 2443 din 12.12.2018 Selectia dosarelor pentru post ingrijitor: click aici


Comuna Băneasa, județul Galați, CUI: 4298571, în baza H.G. nr.286/ din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
- Ingrijitor – 1 post

Condiții de participare la concurs: 
-Ingrijitor:
- studii generale sau medii cu diplomă de absolvire sau bacalaureat;
- nu se impun condiții de vechime

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: în data de 18.12.2018 ora 10:00, la sediul UAT Comuna Băneasa
Interviu: în data de 21.12.2018 ora 10:00, la sediul UAT Comuna Băneasa

Dosarele se depun la sediul instituției până la 10 decembrie 2018, ora 15:00.

Relatii suplimentare: tel. 0236/341347/ fax:0236/341347, email: baneasa@gl.e-adm.ro


BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE LA COMUNA BANEASA: 

1. LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, - Cap.IV - Obligațiile lucrătorilor; 
2. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: - Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7, 
3. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252) 
4. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomnadărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
5. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA 


Proses verbal din 26.09.2018 privind proba interviu: click aici
Proses verbal din 25.09.2018 privind punctaj proba scrisa: click aici
- Proces verbal nr. 1844 din 21.09.2018 selectie dosare concurs Serviciul alimentare cu apa: click aici
- Anunt concurs nr. 1548 din 20.08.2018 privind organizarea concursului in data de 24.09.2018 ora 10:00 proba scrisa si in data de 26.09.2018 la ora 10:00 interviul, in vederea ocuparii posturilor de: 
  • Sef serviciu - Serviciul Apa
  • Casier -  Serviciul Apa
  • Contabil - Serviciul Apa
Pentru mai multe detalii: click aici

- Anunt concurs nr. 1299 din 22.06.2017 privind organizarea concursului in data de 14.07.2017 ora 10:00 proba scrisa si la ora 13:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Expert local pentru romi 1/2 norma: click aici

- Anunt concurs nr. 7 din 05.01.2017 privind organizarea concursului in data de 31.01.2017 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de sofer 1/2 norma: click aici

- Anunt concurs nr. 1802 din 19.09.2016 privind organizarea concursului in data de 12.10.2016 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Muncitor calificat: click aici 

- Anunt concurs nr. 1801 din 19.09.2016 privind organizarea concursului in data de 12.10.2016 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Muncitor III - buldoexcavatorist calificat: click aici