Prezentare Locala

PREZENTAREA GENERALĂ

(i) CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ ENTITATEA

Politica autorităţilor executive cu privire la finanţele publice locale, modul de administrare a fondurilor publice si gospodărire a patrimoniului public si privat.

Comuna Băneasa este amplasată în partea NE a judeţului Galaţi şi se învecinează la E cu comunele Oancea şi Suceveni, la V cu comuna Jorăşti, la N cu comuna Bereşti-Meria, iar la S se învecinează cu comuna Fârţăneşti şi oraşul Tg. Bujor. Comuna cuprinde 2 sate, Băneasa şi Roşcani. Suprafaţa teritoriului comunei este de 7.285 ha, iar populaţia este de 2.200 locuitori.

Comuna se află amplasată în podişul Covurluiului format din pietrişuri şi nisipuri care determină un relief specific pentru întregul podiş al Moldovei, culmi lungi şi poduri largi separate prin văi consecvente pe direcţia N-S. Se află în bazinul hidraografic Prut, principalele ape fiind Chineja, Slivna, Roşcani şi Băneasa. Solurile predominante sunt cernoziomurile. Pe teritoriul său se află rezervaţia naturală „Pădurea Breana-Roşcani”, pădure întinsă pe 154 ha, situată pe dealul Băneasa. O parte a pădurii este rezervaţie naturală, forestieră şi botanică din 1969. Este alcătuită din 300 de specii de plante, în special bujorul. Teritoriul comunei Băneasa, ca şi întreg teritoriul judeţului Galaţi,aparţine zonei de climă temperat-continental, specifică ţinuturilor de câmpie şi podiş. Temperatura medie anuală a aerului este de 9,6° C. Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte călduroase şi ierni reci. Comuna are un număr de 989 locuinţe, 2 şcoli, 2 grădiniţe, 2 cămine culturale, o bibliotecă comunală, 2 parcuri de joacă pentru copii

Obiective turistice

Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz se află pe locul în care, în iunie 1574, s-a aflat tabăra oastei conduse de Ioan Vodă cel Viteaz, ce rezista asediului otomanilor. Monumentul este opera sculptorului Gheorghe Turcu şi a fost dezvelită în anul 1974, cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea domnului moldovean. Pe o platformă în două terase, spre care urcă o scară monumentală, se află soclul de forma unei prisme pătrate, din beton placat cu travertin, surmontat de statuia, ronde-bosse, din bronz, înaltă de 2 m, a lui Ioan Vodă cel Viteaz, prezentat în picioare, cu mâna dreaptă pe mânerul sabiei pe care se pregăteşte s-o scoată din teacă.

(iii) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI RELAŢIILE FUNCŢIONALE ALE ENTITĂŢII AUDITATE;

   Primarul comunei Baneasa, d-nul Gache George-Aurelian este ordonator principal de credite si a fost validat in aceasta functie, fiind declarat ales la alegerile locale din data de 05.06.2016 .

   Principalele compartimente și persoanele care le coordonează din cadrul entităţii sunt :

Viceprimar

Ion Sandel(2016-prezent)

Secretar

Serban Vasile (1990-prezent)

Contabil

Serban Diana-Bianca (2005-prezent)

   U.A.T.COMUNA BANEASA, conform organigramei și Statului de functii aprobate cu H.C.L.nr.9/06.07.2016, înregistrează un număr total de 19 de funcții, astfel:

– 2 demnitari ( primar și viceprimar);
– 1 funcție publice de conducere;
– 7 funcții publice de execuție;
– funcții personal contractual de executie;

   Structura organizatorică a aparatului executiv, aprobată cu H.C.L.nr.9/06.07.2016, prevede un numar total de 35 de posturi, din care toate 28 de posturi sunt ocupate si 7 posturi sunt vacante.

   Organigrama cuprinde următoarele compartimente :
– Primar – 1 post;
– Viceprimar – 1 post;
– Secretar – 1 post;
– Compartimentul financiar-contabil – 4 posturi;
– Compartiment asistenta sociala, sanatate,cultura – 20 posturi, din care 5 vacante;
– Compartiment registru agricol si activitati funciare – 1 post;
– Compartiment juridic si situatii de urgenta – 2 posturi;
– Compartiment intretinere, paza si auto – 6 posturi, din care 2 vacante;

   Functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baneasa au primit avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, inregistrat sub nr.48108/2014 si sub numarul 6521/09.12.2014.

  Consiliul local ales este format din 11 consilieri desemnati în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016.

   Consiliul local Baneasa îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi în baza Regulamentului de organizare și funcționare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

   În cadrul Consiliului local funcţionează 3 comisii de specialitate constituite pe principalele domenii de activitate, conform H.C.L. nr.6/23.06.2016 :

Comisia nr.1 – programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si comert; 

Comisia nr.2 – invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; 

Comisia nr.3 – administratie publica locala, jurídica, apararea ordinii si linistii publice, drepturilor cetatenilor. 

   Funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local.

   Primăria comunei Baneasa este o unitate administrativ-teritorială a cărei activitate este condusă şi coordonată de Consiliul Local al comunei Baneasa, ca autoritate deliberativă şi primar, ca autoritate executivă.

   Primarul comunei Baneasa este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

   Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului local.

   Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Consiliului Local constituie o structură funcţională, cu activitate permanentă, denumită PRIMĂRIE, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

   Administraţia publică în cadrul unităţii administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale.

   Exercitarea competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin acte normative revine autorităţii administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Local, ca autoritate deliberativă şi Primarului ca autoritate executivă.

   Consiliul Local hotărăşte cu privire la administrarea patrimoniului unităţii administrativ teritoriale Comuna Baneasa.

   Atribuţiile principale care reglementează activitatea Consiliului Local, a primarului si a secretarului sunt prevăzute la art. 38, 68 şi 85 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

   Primarul poate delega din atribuţiile sale, viceprimarului.Consiliul Local Baneasa, primarul şi secretarul exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri, ordonanţe.

   Institutiile publice care raportează entității.

   Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

   În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite si întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local.

   La U.A.T.Comuna Baneasa raportează situații financiare un singur ordonator terțiar de credite, respectiv Scoala Gimnaziala Nr.1 Baneasa care are in subordine, urmatoarele entitati, fara personalitate juridica: Gradinita cu program normal Baneasa, Gradinita cu program normal Roscani, Scoala primara Ion Voda cel Viteaz Roscani.