Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

 • Proces verbal din 09.05.2024 privind rezultatele probei scrise concurs Referent asistent in cadrul Compartiment Registrul Agricol si activitati funciare Vizualizare
 • Proces verbal nr. 1072 din 29.04.2024 privind afisare selectie dosare concurs Referent, Clasa III, Grad asistent Compartiment Registrul Agricol Vizualizare
 • Anunt privind organizarea concursului, în data de 21.05.2023, orele 10:00, pentru ocuparea postului vacant Consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent Compartiment Achiziții publice, – 1 post (Adaugat la data 22.04.2024)  Vizualizare
 • Anunț din 04.04.2024 privind înștiințare organizare concurs Referent, clasa III, grad asistent, Compartimentul Registrul Agricol de Activitati Funciare – 537032 Vizualizare
 • Anunț din 14.02.2024 privind înștiințare organizare concurs Referent, clasa III, grad asistent, Compartimentul Registrul Agricol de Activitati Funciare – 537032 Vizualizare
 • Formular de înscriere in etapa de selectie cu privire la concurs (Adaugat la data 07.02.2024) Vizualizare
 • Anunt privind organizarea concursului, în data de 07.11.2023, orele 10:00, pentru ocuparea postului vacant din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Băneasa, Județul Galați după cum urmează: 1. Funcția publică: Consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent Compartiment Achiziții publice, – 1 post (Adaugat la data 09.10.2023) Vizualizare
 • Proces verbal final din 05.05.2023 privind concurs muncitor necalificar 1/2 norma perioada nedeterminata Vizualizare
 • Proces verbal din 20.04.2023 privind selectia dosarelor concurs muncitor necalificar 1/2 norma perioada nedeterminata Vizualizare
 • Anunt din 06.04.2023 organizare concurs muncitor necalificar 1/2 norma perioada nedeterminata compartiment intretinere auto si anexa  Vizualizare Vizualizare
 • Proces verbal final din 10.03.2023 concurs Referent, clasa III Vizualizare
 • Proces verbal din 10.03.2023 proba scrisa concurs Referent, clasa III Vizualizare
 • Proces verbal din 10.03.2023 proba interviu concurs Referent, clasa III Vizualizare
 • Proces verbal din 02.03.2023 privind selectie dosare concurs Referent, clasa III Compartiment financiar-contabil, Resurse umane, Urbanism și amenajarea teritoriului (Adaugat la data 02.03.2023) Vizualizare
 • Anunț Primăria Comunei Băneasa, cu sediul în Comuna Băneasa, Județul Galați, anunță organizarea concursului, în data de 10.03.2023, orele 1000, pentru ocuparea postului vacant din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Băneasa, Județul Galați după cum urmează: 1. Funcția publică: Referent, clasa III Compartiment financiar-contabil, Resurse umane, Urbanism și amenajarea teritoriului, -1 post (Adaugat la data 22.02.2023) Vizualizare
– Proces verbal incheiat azi 07.04.2020 privind proba interviu – consilier clasa I grad profesional debutant: click aici
– ANUNȚ CONCURS – Funcție contractuala de execuție vacanta Consilier clasa I compartiment achizitii publice  – 1 post din 03.04.2020 respectiv Tematica si bibliografie: click aici
– Proces verbal nr. 710 din 26.03.2020 privind neprezentarea candidatului declarat “admis” la concursul pentru functia contractuala de executie asistent medical comunitar desfasurat in data de 10.03.2020: click aici
– Proces verbal incheiat azi 10.03.2020 proba scrisa asistent medical comunitar: click aici
– Proces verbal incheiat azi 05.03.2020 selectia dosarelor: click aici
– ANUNȚ CONCURS – Funcție contractuala de execuție vacanta Asistent medical comunitar – 1 post din 18.02.2020: click aici si Tematica si bibliografie: click aici
– ANUNȚ CONCURS – Funcție contractuala de execuție vacanta din 14.01.2020: click aici si Tematica si bibliografie: click aici

Primaria Comunei Băneasa, județul Galați, CUI: 4298571, în baza H.G. nr.286/ din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

– Asistent medical comunitar – 1 post

Condiții de participare la concurs: Asistent medical comunitar: diploma de scoala sanitara postliceala, autorizatie de libera practica, cu aviz anual, nu se impun condiții de vechime

La concurs pot participa persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta pana la data de 29.01.2020, la secretariatul institutiei, un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: în data de 06.02.2020 ora 11:00, la sediul UAT Comuna Băneasa, Interviu: în data de 11.02.2020 ora 11:00, la sediul UAT Comuna Băneasa.

Dosarele se depun la sediul instituției până la 29 ianuarie 2020, ora 16:00. Relatii suplimentare: tel. 0236/341347/ fax:0236/341347, email: baneasa@gl.e-adm.ro PRIMAR, GACHE GEORGE-AURELIAN

– Proces verbal privind selectie dosare incheiat azi 12.12.2019: click aici
– Proces verbal privind proba interviu incheiat azi 06.12.2019: click aici
– Proces verbal privind proba scrisa incheiat azi 04.12.2019: click aici

– Proces verbal privind selectie dosare incheiat azi 29.11.2019: click aici

ANUNȚ CONCURS – Funcție contractuala de execuție vacanta si Bibliografie Primaria Comunei Băneasa, județul Galați, CUI: 4298571, în baza H.G. nr.286/ din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

– Asistent medical comunitar – 1 post

Condiții de participare la concurs: – Asistent medical comunitar: diploma de scoala sanitara postliceala, nu se impun condiții de vechime

La concurs pot participa persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE: Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta pana la data de 09.12.2019, la secretariatul institutiei, un dosar care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: în data de 17.12.2019 ora 11:00, la sediul UAT Comuna Băneasa, Interviu: în data de 20.12.2019 ora 11:00, la sediul UAT Comuna Băneasa.

Dosarele se depun la sediul instituției până la 09 decembrie 2019, ora 12:00. Relatii suplimentare: tel. 0236/341347/ fax:0236/341347, email: baneasa@gl.e-adm.ro PRIMAR, GACHE GEORGE-AURELIAN

– Anunt din 06.11.2019 concurs muncitor calificat – buldoexcavatorist – 1 post: click aici
– Anunt din 09.09.2019 concurs muncitor calificat – buldoexcavatorist – 1 post: click aici
– Proces verbal final functionari publici din 27.09.2019: click aici
– Proces verbal proba interviu functionari publici din 27.09.2019: click aici
– Proces verbal proba scrisa functionari publici din 24.09.2019: click aici
– Proces verbal selectie dosare concurs functionari publici din 23.09.2019: click aici
ANUNT CONCURS   Primaria Comunei Baneasa, cu sediul in Comuna Baneasa, judetul Galati, anunta organizarea concursului, in data de 24.09.2019, orele 10:00, pentru ocuparea urmatoarelor 3 posturi vacante din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Baneasa, judetul Galati dupa cum urmeaza: 
– Functia publica: Inspector, clasa I grad profesional debutant, compartiment achizitii publice – 1 post
– Functia publica: Inspector, clasa I grad profesional superior, compartiment financiar contabil, operator rol taxe si impozite – 1 post
– Functia publica: Referent, clasa III, grad profesional debutant, compartiment Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta – 1 post.
Mai multe detalii click aici.
– Proces verbal nr. 07 din 26.03.2019 privind afisare proba scrisa: click aici
– Proces verbal nr. 06 din 15.03.2019 privind selectie dosare: click aici
ANUNȚ CONCURS – Funcție contractuala de execuție vacanta  Consiliul local al Comunei Băneasa, județul Galați, CUI: 4298571, în baza H.G. nr.286/ din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante, la Serviciul public de alimentare cu apă al Comunei Băneasa, după cum urmează:

– Casier – 1 post 

Condiții de participare la concurs:
– studii generale sau medii cu diplomă de absolvire sau bacalaureat;
– studii curs instalator sanitar absolvit cu diplomă sau adeverință din care să rezulte că este înscris la curs.
– nu se impun condiții de vechime.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: în data de 26.03.2019 ora 10:00, la sediul Consiliului Local Băneasa, Interviu: în data de 29.03.2019 ora 10:00, la sediul Consiliului Local Băneasa

Dosarele se depun la sediul instituției pânăla 14 martie 2019, ora 12:00. Date contact: tel. 0236341347/ 0236348750, email: baneasa@gl.e-adm.ro, SEF SERVICIU, MERIORU VIOREL

Bibiografie Casier-Serviciul de Apa: click aici si Documente dosar de concurs: click aici

– Proces verbal din 21.12.2018 rezutate proba interviu post ingrijitor curatenie: click aici
– Proces verbal din 18.12.2018 proba scrisa post ingrijitor: click aici
– Proces verbal nr. 2443 din 12.12.2018 Selectia dosarelor pentru post ingrijitor: click aici
ANUNȚ CONCURS – Funcții contractuale de execuție vacante Comuna Băneasa, județul Galați, CUI: 4298571, în baza H.G. nr.286/ din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
– Ingrijitor – 1 post

Condiții de participare la concurs: -Ingrijitor:- studii generale sau medii cu diplomă de absolvire sau bacalaureat;- nu se impun condiții de vechime

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: în data de 18.12.2018 ora 10:00, la sediul UAT Comuna Băneasa, Interviu: în data de 21.12.2018 ora 10:00, la sediul UAT Comuna Băneasa

Dosarele se depun la sediul instituției până la 10 decembrie 2018, ora 15:00. Relatii suplimentare: tel. 0236/341347/ fax:0236/341347, email: baneasa@gl.e-adm.ro BIBLIOGRAFIE CONCURS ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

BIBLIOGRAFIE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE LA COMUNA BANEASA: 

1. LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor; 
2. LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7, 
3. LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252) 
4. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomnadărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
5. CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA 

– Proses verbal din 26.09.2018 privind proba interviu: click aici
– Proses verbal din 25.09.2018 privind punctaj proba scrisa: click aici
– Proces verbal nr. 1844 din 21.09.2018 selectie dosare concurs Serviciul alimentare cu apa: click aici
– Anunt concurs nr. 1548 din 20.08.2018 privind organizarea concursului in data de 24.09.2018 ora 10:00 proba scrisa si in data de 26.09.2018 la ora 10:00 interviul, in vederea ocuparii posturilor de: 
 • Sef serviciu – Serviciul Apa
 • Casier –  Serviciul Apa
 • Contabil – Serviciul Apa

Pentru mai multe detalii: click aici

– Anunt concurs nr. 1299 din 22.06.2017 privind organizarea concursului in data de 14.07.2017 ora 10:00 proba scrisa si la ora 13:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Expert local pentru romi 1/2 norma: click aici
– Anunt concurs nr. 7 din 05.01.2017 privind organizarea concursului in data de 31.01.2017 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de sofer 1/2 norma: click aici

– Anunt concurs nr. 1802 din 19.09.2016 privind organizarea concursului in data de 12.10.2016 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Muncitor calificat: click aici 
– Anunt concurs nr. 1801 din 19.09.2016 privind organizarea concursului in data de 12.10.2016 ora 10:00 proba scrisa si la ora 12:00 interviul, in vederea ocuparii postului de Muncitor III – buldoexcavatorist calificat: click aici