Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public 

 

   Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Baneasa, telefon 0236.341.347, la adresa de e-mail: baneasa@gl.e-adm.ro sau la adresa Primăriei comunei Baneasa, str. Principală, nr.-, localitatea Baneasajudețul Galati,www.primariacomuneibaneasa.ro
 
Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 

 

a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Baneasalink opis legislativ 
 
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 

 

– HCL ___din ___ – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Baneasa link
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, 
PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L. nr. ___ din ___2018
 
  • privind HCL nr. ___ din ___2018 privind aprobare organigrama si stat functii Vizualizare
  • HCL nr. ___ din ___2018 anexa 1 la HCL nr. ___ din ___2018 – organigrama Vizualizare
  • HCL nr. ___ din ___2018 anexa 2 la HCL nr. ___ din ___2018 – stat de functii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri – Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente:
Numele si prenumele                     Functia             Zile de audiente               Ore de audiente 
Gache George-Aurelian                      Primar                        Marti                         10,00 – 14,00 
Ion Sandel                                       Viceprimar                   Joi                            10,00 – 12,00 
Serban Vasile                                   Secretar                    Vineri                         10,00 – 14,00 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 
0236.341.347
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe
c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 


COMUNEI BANEASA SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei 
Baneasa:
Dl. 
Gache George-Aurelian  – Primar
Dl. 
Ion Sandel – Viceprimar
Dl. 
Serban Vasile – Secretarul comunei Baneasa;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 
Dl. Serban Vasile – Secretarul comunei Baneasa

Denumire: Primaria comunei Baneasa
Sediul: localitatea Baneasa, str. Principală, nr. –
Telefon: 0236.341.347
Fax : 0236.341.347.
E-mail: baneasa@gl.e-adm.ro
Site: www.primariacomuneibaneasa.ro

Bugetul propriu al comunei Baneasa şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local 
Referitor la sursele financiare ale comunei Baneasa atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Baneasa şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Baneasa
 

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 


În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 și 2 

Secretarul comunei Baneasa

 

Serban Vasile

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001